Eindhoven

Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport zijn samen goed voor vele duizenden vliegbewegingen per jaar op de militaire luchthaven. Hoewel Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport er alles aan doen om de overlast te beperken, is er soms toch sprake van geluidhinder.

De Commissie Overleg  & Voorlichting Millieu Vliegbasis Eindhoven (COVM Eindhoven) is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Eindhoven. De commissie stelt adviezen op met betrekking tot geluidhinder. Ook houdt de commissie scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn. Zo houden wij grip op geluid.

Vergaderingen

De COVM Eindhoven komt 4x per jaar bijeen in een openbare vergadering, waarbij eenieder van harte welkom is. Ook bestaat de mogelijkheid om als niet-lid van de commissie in te spreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris. Gezien het informele karakter van de openbare vergadering is er altijd ruimte om na afloop de commissieleden aan te spreken.

Helaas vinden de vergaderingen momenteel vanwege corona-maatregelen niet fysiek plaats, maar digitaal. Het is hierdoor niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn en na afloop van de vergadering de leden te spreken. Wel wordt een verslag van de vergadering openbaar gepubliceerd zodat ook niet-leden na afloop kunnen lezen wat tijdens de vegadering is besproken.

LEO

Vanaf 1 september 2020 maakt de COVM-Eindhoven onderdeel uit van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). De COVM bespreekt onderwerpen dat betrekking heeft over de militaire luchtvaart op Eindhoven en de geluidhinderrapportages, de ontwikkeling van de civiele luchtvaart op Eindhoven wordt besproken in het Ontwikkeling Eindhoven Airport overleg (OEA). Beide overleggen vinden steeds op dezelfde dag, aaneensluitend plaats.

De vergaderingen van de COVM-Eindhoven vinden dit jaar plaats op donderdag 3 juni, donderdag 16 september en donderdag 16 december. De vergadering start om 13:00. 

Nadere informatie, zoals vergaderstukken en geluidhinderrapportages, staan voortaan op de website www.samenopdehoogte.nl.

Klachten/meldingen
U kunt via de Commissie Overleg & Voorlichting Millieu Vliegbasis Eindhoven geen klachten indienen. Heeft u een klacht? Ga dan naar:  www.samenopdehoogte.nl